અંતર

દરેક વ્યક્તિ સાથે એટલું અંતર જરુર રાખવું જોઈએ કે તેનાં અવગુણ ની સંબંધ ઉપર અસર ન થાય .

Leave a Reply