અંદાજ

નિખાલસ મન નો  નિખાર અલગ હોય છે ,

પ્રેમ સામે દુનિયા નો વ્યવહાર અલગ હોય છે ,

આંખો તો હોય છે સૌ ની સરખી બસ ,

નીરખવા નો અંદાજ અલગ હોય છે .

Leave a Reply