અત્તર

સુખ અને આનંદ એવા અત્તર છે  જાણે હવા ની લહેર ,

પ્રસરાવતા કરી દે તરબતર ,જાણે  ઉપવન ની મહેર .

Leave a Reply