અનુભવ

વડીલો નો અનુભવ અને આજના યુવાનો નું જોમ ભેગા થઈને કાર્ય રત થાય તો આવનારી નવી પેઢી માટે ઉજ્જવળ ભવિષ્ય નું નિર્માણ થાય .

Leave a Reply