અરે પ્રારબ્ધ તો ઘેલું

 

અરે  પ્રારબ્ધ  તો  ઘેલું   રહે  તે  દુર  માગે તો ,

ન  માગે દોડતું  આવે   ન  વિશ્વાસે  કદી  રહેજે .

Leave a comment

%d bloggers like this: