અહેસાન

માણસ પાસે ક્યારેય કાંઈ ન માંગવું , એ થોડું આપશે ને તોય અહેસાન નો ભાવ રાખશે, માંગવું જ પડે તો ઈશ્વર પાસે માંગવું ,એ કોઈ ને નહી કહે અને ઝાઝું આપશે .

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: