અહેસાન

માણસ પાસે ક્યારેય કાંઈ ન માંગવું , એ થોડું આપશે ને તોય અહેસાન નો ભાવ રાખશે, માંગવું જ પડે તો ઈશ્વર પાસે માંગવું ,એ કોઈ ને નહી કહે અને ઝાઝું આપશે .

Leave a Reply