આંખ

આંખ માં અમી તો દુનિયા ગમી ,જીભ માં અમી તો દુનિયા નમી .

Leave a Reply