આંખ

ન ખર્ચો નુર નયનો નું કોઈ ના દોષ જોવા માં ,

કરો ઉપયોગ નયનો નો ,સુંદર ,નિર્મળ દ્રશ્યો નિહાળવા માં .

Leave a Reply