આંસુ

આંસુઓ  ના પડે પ્રતિબિંબ એવા દર્પણ ક્યાં છે ?

કહ્યા વિના સઘળું સમજે એવા સગપણ ક્યાં છે ?

Leave a Reply