આચરણ

આચરણ વગર ના ઉપદેશ ની કોઈ અસર થતી નથી .

Leave a Reply