આધાશીશી

ત્રણ  દિવસ સવારે  નરણા કોઠે  ઘી અને ગોળ એક ચમચી  મેળવી  ખાવા થી  આધાશીશી નો દુખાવો મટે છે .

Leave a comment

%d bloggers like this: