આનંદ નું

આનંદ   નું    ‘ફળ’    પામવા   માટે    આનંદ  નું    ‘બીજ ‘   રોપવું   પડે  છે.

Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: