આપણુ રાષ્ટ્રગીત 

​जनगणमन-अधिनायक जय हे 

भारतभाग्यविधाता !

पंजाब सिन्ध गुजरात मराठा 

द्राविड़ उत्कल बंग ।

विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा 

उच्छलजलधितरंग ।

तव शुभ नामे जागे, 

तव शुभ आशिष मागे,

गाहे तव जयगाथा ।

जनगणमंगलदायक जय हे 

भारतभाग्यविधाता !

जय हे….!, जय हे….!, जय हे…!, 

जय जय जय जय हे ..।।

वंदे मातरम् । वंदे मातरम् । वंदे मातरम् ।

Leave a Reply