આપની પાસે કાંઈ ન હોય

આપણી  પાસે   કાંઈ   ન  હોય   એ કરુણતા નથી, પણ  આપણું  કોઈ ન  હોય  એ મોટી  કરુણતા છે .

Leave a comment

%d bloggers like this: