આવક જાવક

વિચારોની આવક ઓછી હોય ત્યારે . . .
શબ્દોનો બગાડ ન કરવો.

Leave a Reply