ઇલ્જામ

જીએ તો ઐસે  કી જુબાં પે કભી શિકાયત  ના આયે ,

મૌત ભી આયે તો ઐસે  કી તુમ પર કોઈ ઇલ્જામ ના આયે .

આજે હિન્દીમાં શાયરી લખાઈ ગઈ છે ગમશે ને !

માયા રાયચુરા .

 

Leave a Reply