ઉગતા સૂર્ય ને

ઉગતા સૂર્ય ને  પુજે  સૌ ,

મધ્યાહને  સામું જોતાં ડરે ,

સાંજ  સમે  ભેગા થઇ  ,

સૂર્યાસ્ત ને  નીરખી  આનંદ  લે સૌ .

Leave a comment

%d bloggers like this: