ઉપાધી

સુતા એટલે સમાધી માં , ઉઠ્યા એટલે ઉપાધી માં .

Leave a Reply