કમર દર્દ

ગરમ પાણી માં ફટકડી  નો થોડો પાવડર અને ચપટી સિંધવ નમક નાંખી કપડાને તેમાં ભીંજવી શેક કરવાથી કમર દર્દ માં રાહત થાય છે .

Leave a Reply