કમળકાકડી

રોજ સવાર સાંજ જમ્યા પછી ૨ કમળકાકડી ખાવાથી  મગજ ની કાર્ય ક્ષમતા વધે છે .કમળ કાકડી નો અંદર નો લીલો ભાગ કાઢીનાખવો .

Leave a Reply