કમળકાકડી

રોજ સવાર સાંજ જમ્યા પછી ૨ કમળકાકડી ખાવાથી  મગજ ની કાર્ય ક્ષમતા વધે છે .કમળ કાકડી નો અંદર નો લીલો ભાગ કાઢીનાખવો .


Posted

in

by

Tags:

Comments

%d bloggers like this: