કરકર કંકણ ને વચ્ચે ચૂડી રે

કરકર કંકણ ને વચ્ચે ચૂડી રે
લાડા પાસે, લાડી દીસે છે રૂડી રે

કો’ને લાડી, એવડા તે શા તપ કીધા રે
——- ગોપીનાથ પૂજવા ને ગ્યા’તા રે
તેને તપે, આવા રૂડા સસરા પામ્યા રે

કો’ને લાડી, એવડા તે શા તપ કીધા રે
——- માંડવરાય પૂજવાને ગ્યા’તા રે
તેને તપે, આવા રૂડા સાસુ પામ્યા રે

કો’ને લાડી, એવડા તે શા તપ કીધા રે
વાંકાનેરમાં —— પૂજવા ને ગ્યા’તા રે
તેને તપે, આવા રૂડા જેઠ પામ્યા રે

કો’ને લાડી, એવડા તે શા તપ કીધા રે
પાલીતાણે આદીશ્વર પૂજવા ને ગ્યા’તા રે
તેને તપે, આવા રૂડા કંથ પામ્યા રે

કરકર કંકણ ને વચ્ચે ચૂડી રે
લાડા પાસે, લાડી દીસે છે રૂડી રે

Leave a Reply