કરિયાવર

સદાચરણ અને સુયોગ્ય વ્યવહાર એ ઉત્તમ કરિયાવર છે .

One Reply to “કરિયાવર”

Leave a Reply