કરુણા

જે હ્રદયે કરુણા છોડી ,તેની કીમત છે ફૂટી કોડી .

Leave a Reply