કર્મ

કોઈ પણ વ્યક્તિ જન્મ થી નહી પણ તેનાં કર્મો થી મહાન બને છે .

Leave a Reply