કસોટી

ખુદા તારી કસોટી ની રીત સારી નથી હોતી ,

અને જે તારા હોય છે એને કસોટી ની બીક નથી હોતી .

Leave a Reply