કહ્યું કોણે કે તારી પરવા કરું છું ?

એફ.બી ઉપર વાંચેલી સુંદર ગઝલ.

કહ્યું કોણે કે તારી પરવા કરું છું?
હું બસ તારા સુખની તમન્ના કરું છું.

તને હું સ્મરું છું ને ભૂલ્યા કરું છું,
હું જીવતરના બે છેડા સરખા કરું છું.

આ સમજણ, આ વળગણ, આ દર્પણ યા કંઇ પણ,
અકારણ–સકારણ હું તડપ્યા કરું છું.

મને પામવા તું પરીક્ષા કરે છે,
તને પામવા તારી પૂજા કરું છું.

ઘણીવાર આ પ્રશ્ન જાગે છે મનમાં,
ખરેખર જીવું છું કે જીવ્યા કરું છું.

હવે જીતવાની મજા પણ મરી ગઇ,
તું હારે છે તેથી હું જીત્યા કરું છું.
– કિરણસિંહ ચૌહાણ

Leave a Reply