કાંકરી

હ્રદય માં રહેલ હું એક એવી કાંકરી છે જેનો ભાર પર્વત જેટલો મોટો હોય છે .

Leave a Reply