કામણ

તમેતો લાજ કાઢી ને પણ કર્યું છે એવું કામણ ,

કે રૂપાળા ચહેરા પણ હવે જોવા નથી ગમતા .

Leave a Reply