કાળી ચૌદસ

કાળી ચૌદસ ના આંજ્યા , કોઈ થી ના જાય ગાંજ્યા .

Leave a Reply