કોઈ કોઈ નું નથી રે

કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈ નું નથી રે ,

નાહક મરે છે બધા મથી મથી ને ….કોઈ કોઈ નું નથી રે

મન ને સમજાવે  છે બધા છે મારા ,

જાણી લે જીવડા કોઈ નથી તારા ,

સ્વાર્થ વીના પ્રીતિ કોઈ કરતુ નથી રે ….કોઈ કોઈ નું નથી રે

આ મારો પુત્ર ને આ મારો બાપ છે ,

આ મારી પત્ની ને આ મારી માત છે ,

પણ મૂઆં ની સંગાથે કોઈ જાતું નથી રે ….કોઈ કોઈ નું નથી રે

કંઈક ગયા ને વળી કંઈક જવાના ,

કાયમ નથી કોઈ અહીંયા રહેવાના ,

પણ ગયા એના કોઈ સમાચાર નથી રે ……કોઈ કોઈ નું નથી રે

માં ના ઉદર માં રહી જન્મ તો લીધો ,

ખોળો ખુંદી ખુંદી લાડ પણ લીધાં ,

પણ પરણ્યા પછી માં નાસામું જોતો  નથી રે …કોઈ કોઈ નું નથી રે

Published by Maya Raichura

hello, Jai Shree Krishna. I'm maya raichura, a housewife. I was born in Ahmadabad and I studied at H.A college of commerce . Currently I live in Mumbai - Borivali.I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: