કોઈ કોઈ નું નથી રે

કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈ નું નથી રે ,

નાહક મરે છે બધા મથી મથી ને ….કોઈ કોઈ નું નથી રે

મન ને સમજાવે  છે બધા છે મારા ,

જાણી લે જીવડા કોઈ નથી તારા ,

સ્વાર્થ વીના પ્રીતિ કોઈ કરતુ નથી રે ….કોઈ કોઈ નું નથી રે

આ મારો પુત્ર ને આ મારો બાપ છે ,

આ મારી પત્ની ને આ મારી માત છે ,

પણ મૂઆં ની સંગાથે કોઈ જાતું નથી રે ….કોઈ કોઈ નું નથી રે

કંઈક ગયા ને વળી કંઈક જવાના ,

કાયમ નથી કોઈ અહીંયા રહેવાના ,

પણ ગયા એના કોઈ સમાચાર નથી રે ……કોઈ કોઈ નું નથી રે

માં ના ઉદર માં રહી જન્મ તો લીધો ,

ખોળો ખુંદી ખુંદી લાડ પણ લીધાં ,

પણ પરણ્યા પછી માં નાસામું જોતો  નથી રે …કોઈ કોઈ નું નથી રે

Leave a Reply