કોટડી

એક કોટડી ને બત્રીસ સિપાહી .

બોલો એ શું?

ઉત્તર ;દાંત .

Leave a Reply