ખુમારી

ફુલ હોવાની ખુમારી બહુ મજાની છે મિત્રો ,
દિન ખુદા એવો ન લાવે કે હું પથ્થર લાગું
           શૂન્ય પાલનપુરી

Leave a Reply