ગરીબ

જે આપે ગરીબ ને રોટલા નો ટુકડો ,હરી તેને સાવ ઢુંકડો .

Leave a comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: