ગીતા સંદેશ

કર્મ કર્યા વગર કાંઈ મળતું નથી ,

કરેલું ફોગટ જતું નથી ,

કામ કરવા ની શક્તિ તારા માં છે ,

કર્મ કરતો રહે , ફળ ઈશ્વર ની ઈચ્છા પ્રમાણે મળશે .

Leave a Reply