ગીતા સંદેશ

કર્મ કર્યા વગર કાંઈ મળતું નથી ,

કરેલું ફોગટ જતું નથી ,

કામ કરવા ની શક્તિ તારા માં છે ,

કર્મ કરતો રહે , ફળ ઈશ્વર ની ઈચ્છા પ્રમાણે મળશે .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: