ગુજરાતી સૌથી પ્યારા

હમણાં ગુજરાત માં પતંગ મહોત્સવ અને વાયબ્રન્ટ ગુજરાત ના માહોલ માં મસ્તી લાવી દે તેવું શ્રી સાંઈરામ દવે નું આ ગીત સાંભળીએ .આશા છે આપ સૌ ને ગમશે .

Leave a Reply