ગુલાબજળ

ઠંડા પાણી માં થોડું ગુલાબજળ મેળવી તેનાં થી દિવસ માં ૨-૩ વાર ચહેરો ધોવા થી ગરમી માં સારું લાગે છે .આંખો ઉપર પણ ગુલાબજળ ના કોટન પેડ રાખવાથી આંખો ની બળતરા માં રાહત થાય છે .

Leave a Reply