ગોળ

ગોળ વીના મોળો કંસાર , માં વીના સુનો સંસાર .

Leave a Reply