ઘડતર

પડી જાય ઘર બન્યા પહેલાતો ચણતર ની ખામી છે ,

બેટા બાપ સામે થાય તો ભણતર ની ખામી છે ,

શ્રવણ ની માતૃ પિતૃ ભક્તિ છે ભૂમિ ના કણ કણ માં ,

એ ભૂમિ માં આવું થાય તો નક્કી ઘડતર ની ખામી છે .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: