ઘડપણ

બાળપણ નું ખાધેલું અને જવાની નું કમાયેલું ઘડપણ માં કામ આવે.

Leave a Reply