ઘાયલ

અમે તો ઘાયલ થયા તમારી નજરો ના બાણ થી ,

હવે અમને ઘાયલ કરશે લોકો વ્યંગ બાણ થી ,

પરવા નથી દુનિયા ની , કૈક  પ્રેમી ઘાયલ થયા ,

પ્રેમ ના પુષ્પ બાણ થી .

Leave a Reply