ચડતા દી

ચડતા દી નું પારખું ,નિત આવે મહેમાન ,

પડતા દી નું  પારખું ,આંગણે ના આવે સ્વાન.

Leave a Reply