ચાંદની

ચાંદની  ચાંદ થી ફેલાય છે , તારાઓ થી નહી ,

પ્રેમ એક થી થાય છે , હજારો થી નહી .

Leave a Reply