ચાહત

મરનાર ની ચિતા ઉપર ચાહનાર કોઈ ચડતું નથી ,

કહેછે કે પાછળ થી મરીશ હું પણ કોઈ મરતું નથી ,

તેનાં દેહ ને આગ માં બળતો જોઈ કોઈ આગ માં પડતું નથી ,

અરે ! આગ માં તો શું તેની રાખ ને પણ કોઈ અડતું નથી .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: