ચિંતન

ચિંતા કરવા કરતા ચિંતન કરવું વધુ સારું .

Leave a Reply