ચિંતન

‘ચિંતન ‘ ની જીવન મા અસર ન થાય તો સમજવું કે આપણાં માં કાંઈક કસર છે .

Leave a Reply