જગત

જગત ને આપણે બદલી નથી શકવાના ,આપણી દ્રષ્ટિ બદલવાની જરૂર છે .

Leave a Reply