જગત

જીભ ને જીતનાર વ્યક્તિ જગત ને જીતી શકે છે .

Leave a Reply