જનની

જનની જણ તો જણજે , કાં દાતા કાં શૂર ,

નહી તો રહેજે વાંઝણી , મત ગુમાવીશ નૂર .

2 Replies to “જનની”

  1. ऊपर की लाइन कहीं सुनी सुनी सी है शायद मेघानीजी की है । ( sorry उनका नाम याद नहीं है )

    1. પૂર્વી બેન ,આ કવિતા કવિ બોટાદકર ની છે .જય શ્રી કૃષ્ણ .

Leave a Reply