જીવન

સારા વાક્યો લખવા થી કે વાંચવા થી સારૂ જીવન નથી જીવાતું સુવાક્યો નો જીવન માં અમલ કરી ને જ જીવન ને સારું બનાવી શકાય છે .

Published by Maya Raichura

Hello, Jai Shree Krishna. I'm Maya Raichura, a housewife staying in Mumbai. I was born in Amdavad and I studied at H.A college of commerce. I like old hindi and gujarati songs, ghazals and movies. Since I was a teenager I liked reading and writing shayaris. My blog is a result of my hobby.

Leave a comment

%d bloggers like this: