જીવન

સારા વાક્યો લખવા થી કે વાંચવા થી સારૂ જીવન નથી જીવાતું સુવાક્યો નો જીવન માં અમલ કરી ને જ જીવન ને સારું બનાવી શકાય છે .

Leave a Reply