જીવન

ખાલી હાથ આયા જગ મે ,ખાલી હાથ જાયેગા ,
ભરોસા નહી જીવન કા,પલમે બુઝ જાયેગા ,
જીવન એસા જી લો પ્યારો ,યમદૂત ભી સર ઝુકાયેગા.

Leave a Reply